Kim są Pallotyni?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.

Cel i natura Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Wspólnota księży i braci jako część Zjednoczenia
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego jest częścią integralną Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Posiada wraz z całym Dziełem św. Wincentego Pallottiego wspólny cel, jest ożywione tym samym duchem oraz pragnie – jak ono – służyć apostolskiemu posłannictwu Kościoła w świecie.

Cel Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków Ludu Bożego oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie, aby jak najszybciej nastał jedna owczarnia i jeden pasterz (J 10, 16).
W sposób szczególny Stowarzyszenie pragnie budzić i pogłębiać u wszystkich wiernych świadomość ich apostolskiego powołania, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w apostolstwie oraz dopomagając im, aby byli dyspozycyjni i dobrze przygotowani do współpracy z innymi w działalności apostolskiej.
Stowarzyszenie usiłuje współpracować z innymi dziełami apostolskimi Kościoła oraz popierać rozwój form apostolstwa, dostosowanych do potrzeb danego czasu.
Zamierza ono przyczynić się z całą mocą do jedności wszystkich chrześcijan oraz do głoszenia orędzia zbawienia niechrześcijanom, aby Kościół stawał się w ten sposób coraz to bardziej znakiem jedności i zbawienia dla całego świata.

Powszechność środków i dobór prac apostolskich
W dążeniu do swego celu Stowarzyszenie posługuje się wszystkimi środkami, jakie mogą być pomocne w rozszerzaniu, obronie i pogłębianiu życia chrześcijańskiego.
Dlatego w realizacji swojego celu Stowarzyszenie przyznaje pierwszeństwo tym pracom, które bardziej odpowiadają jego zadaniom i do których wspólnota księży i braci jest, jako taka, bardziej predysponowana. W doborze prac apostolskich daje się ponadto pierwszeństwo tym przedsięwzięciom, które są pilniejsze dla Kościoła, albo też których domagają się konkretne sytuacje miejsca i czasu.

Stowarzyszenie życia apostolskiego
Stowarzyszenie jest wspólnotą życia apostolskiego na prawie papieskim, cieszącą się prawem egzempcji. Członkowie naśladują, na drodze rad ewangelicznych, Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego (por. J 20, 21; Hbr 3, 1).

Włączenie poprzez konsekrację
Członkowie są włączani do Stowarzyszenia poprzez akt konsekracji, w której składają przyrzeczenia: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wytrwania, wspólnoty dóbr i ducha służby.

Braterska wspólnota
Konsekracja zespala wszystkich członków w braterską wspólnotę, w której dają oni świadectwo swojego zjednoczenia w Chrystusie w nadziei, że osiągnie ono doskonałość w powtórnym przyjściu Pana.

Fundamentem: Caritas Christi urgens
Fundamentem Stowarzyszenia jest „Caritas Christi urget nos” („Miłość Chrystusa przynagla nas“). Ona to przynagla do apostolstwa. Miłość zaś i apostolstwo kształtują styl życia i pracy członków, jak również strukturę i zarząd Stowarzyszenia.

Patronką Maryja, Królowa Apostołów
Patronką Stowarzyszenia i Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów. Jest Ona, po Chrystusie, najdoskonalszym wzorem naszego apostolstwa.
Por. Prawo SAC, Rzym 2007.